Natur og dyreliv på Sprogø

Sprogø er et unikt naturområde med enkelte sjældne planter og dyr. Sprogø og det nære farvand omkring er udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde med edderfugle og ynglende splitterner som udpegningsgrundlag. Her lever også den grønbrogede tudse, som er fredet.

Der er løbende overvågning af naturen på Sprogø‚ ikke alene af den grønbrogede tudse, men også af planter‚ fugle‚ sommerfugle‚ biller og andre insekter. Informationer herfra bruges til optimering af naturforholdene og plejen af Sprogø.

Under anlægsfasen var hensynet til miljøet en integreret del af anlægsarbejdet. Ligesom miljøet havde en afgørende betydning for den valgte linjeføring og for anlæggets udformning.

De biologiske påvirkninger i Storebælt var under anlægsarbejderne omfattende for blandt andet muslinger og edderfugle. Et miljøovervågningsprogram under byggeriet har imidlertid sikret‚ at alle miljømæssige krav er blevet overholdt‚ og at arbejdet blev udført så skånsomt som muligt for det omgivende miljø‚ så de permanente påvirkninger blev meget små. Løbende undersøgelser efter åbningen af forbindelsen har vist‚ at flora og fauna er genetableret i Storebælts marine miljø.

Fuglene på Sprogø

Sprogø ”huser” med sin alsidige natur en række forskellige levesteder for fugle. Skrænterne huser digesvaler og tejster. Bysvalerne bor under tagudhænget på det gamle pigehjem. Revet giver mulighed for måger og terner. Vaden for ryler. Det varierede krat og den træbevoksede del af Fyrbakken for småfugle. Sprogø er særlig vigtig for næsten alle arter af måger og terner. Her er stormmågen den mågeart, der giver øen karakter, mens det er hættemågerne, der har nøglen til succes, hvis der skal være en stor og stabil koloni af måger og terner pga. af sin beskyttende karakter. 

Planterne på Sprogø

Langs kysterne af Storebælt findes de varmeste og tørreste dele af Danmark. Det varme klima betyder, at planter, der ellers er hjemmehørende sydøst og syd for Danmark, som bl.a. findes på Sprogø.

Af specielle planter på Sprogø findes bl.a. de såkaldte skovsteppeplanter og svaleroden, som kan modstå tørken og den megen sol.